UItgangspunten

Iedereen moet ervan overtuigd zijn dat kinderen zoveel mogelijk kansen moeten krijgen. Dit is het essentiële uitgangspunt van onze  schoolorganisatie. Het betekent dat we oog hebben voor de diversiteit van onze kinderen en dat we bekwaam zijn om een antwoord te bieden op vele individuele vragen en behoeften.

 

Een onderwijs op kindermaat dus en daar past volledig onze visie op zorgbeleid in.

 

Tijdens de ontwikkeling van kinderen hebben we oog voor “brede zorg” als we:

  

·      kinderen optimale kansen geven,

·      kinderen vanuit hun eigen mogelijkheden laten ontwikkelen,

·      kinderen die risico's lopen in hun ontwikkeling of die in hun leren bedreigd zijn op tijd opsporen en begeleiden.

 

We volgen een tweesporenbeleid:

  

·      door ons onderwijs af te stemmen op de zorgvragen van onze kinderen (rekening houdend met culturele verschillen, fysieke en psychologische verscheidenheid, verschillen in motivatie, leerstijl en leervermogen)

·      door ons onderwijs aan te passen voor kinderen waarbij de ontwikkeling sneller of trager verloopt.

 

De uitbouw van een zorgbeleid is een opdracht voor het hele team. Het is een gedeelde zorg. Het vergt een hart voor de eigenheid van elk kind, heel veel geduld en begrip voor de ons toegewezen leerlingen.

Initiatieven

De klasleerkracht neemt de centrale plaats in bij de aanpak. Zij werkt aan het probleem tijdens de les, tijdens differentiatiemomenten, observeert, signaleert....  Zij kan steeds de hulp inroepen van de zorgleerkracht.

 

De klasleerkracht geeft een antwoord op de gewone zorgvragen door:

  

·      het creëren van een veilig pedagogisch klasklimaat,

·      te werken met een krachtige leeromgeving,

·      de lessen gestructureerd te laten verlopen,

·      eerstelijnshulp te bieden,

·      soms gebruik te maken van een flexibele klasorganisatie,d.w.z.

·         denkprocessen langer te ondersteunen (gebruik makend van aangepast didactisch materiaal),

·         remediëringslessen te organiseren,

·         leerlingen elkaart te laten helpen (tutoring),

·         contractwerk,

·         te differentiëren naar tempo, hoeveelheid, instructie, materiaalaanbod en doelen (bv. trager werkende leerlingen krijgen extra tijd, een leerling krijgt een aangepast leertraject),

·         groepswerk (duo, trio,…),

·         leerlingen met dyslectie te ondersteunen door te werken met Kurzweil,

·         ...

 

Daarnaast zijn er ook enkele klasoverschrijdende initiatieven:

  

·      het tandemlezen,

·      het niveaulezen met leesouders,

·      het vriendjeslezen,

·      ...

 

De zorgleerkracht werkt klasintern of klasextern.

Taken zorgleerkracht

De zorgleerkracht werkt op 3 niveaus: Schoolniveau, leerkrachtenniveau en leerlingenniveau.

 

Opdrachten op schoolniveau:

  

·      overleg met het zorgteam, CLB, klasleerkrachten, externen (revalidatiecentrum, ouders, etc…),

·      MDO organiseren,

·      tests LVS afnemen, verwerken, analyseren,

·      oefeningen differentiatie, remediëring, hoogbegaafden,..zoeken,

·      stappenplan opstellen, informatie zoeken (leerproblemen,…).

 

Opdrachten op leerkrachtenniveau:

  

·      handelingsplan opstellen, helpen uitvoeren,

·      passende klasinterventies zoeken (werkhouding, concentratie,…),

·      tandemlezen en niveaulezen organiseren en ondersteunen,

·      ondersteuning peuter en eerste kleuter,

·      ondersteuning vijfde leerjaar voor Frans.

 

Opdrachten op leerlingenniveau:

  

·      remediëren: spelling, wiskunde, lezen, taalontwikkeling,…,

·      leerlingen met leerproblemen/-stoornissen begeleiden.

 

 

De zorgleerkracht kan bereikt worden via zorg@1000poot.be